RODO

Klauzula – Darczyńca BNP Paribas informuje w imieniu Obdarowanego (Przedszkola):

Klauzula obowiązku informacyjnego – Kontrahenci Banku i osoby działające w ich imieniu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej we Włocławku reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

(e- mail: pp36-wloclawek@wp.pl tel: 54 235-24-97).

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87- 800 Włocławek

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz oświatowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:

 • (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
 • (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 • (art. 6 ust.1 li. c RODO)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO),
 • (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki,
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.

4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe zawierając stosowną umowę powierzenia.

7. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych