Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 36
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOCŁAWKU

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U z 2017 r., poz. 356);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 1611);
Statut Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.


0bf416fcb56027f62c68ab1212f6c144_org
WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szanse na miarę jego możliwości . Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Kształtujemy postawy proekologiczna. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne . Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy ze każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy do twórczych poszukiwań, inspiracji do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.