Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 36

Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu Publicznym nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Brak jest transkrypcji opisowej dla niektórych materiałów dźwiękowych
2. Brak napisów do filmów na stronie internetowej.
3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
4. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
7. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
8. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

p>Raport GUS Raport GUS – wersja dla osób niepełnosprawnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Królikowska.
 • E-mail: pp36-wloclawek@wp.pl
 • Telefon: 54 235-24-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 36 z oddziałami integracyjnymi

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dane budynku: Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi
– Adres budynku Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
– Imię i nazwisko kierownika administracyjnego budynku, telefon kontaktowy., adres e- mail
Anna Królikowska- dyrektor, tel:54 235 24 97, pp36-wloclawek@wp.pl

2. Wejście do budynku:
Wejście do budynku – wejście główne, wejście od tarasu ma zapewniony jeden podjazd .
Szerokość drzwi wejściowych – 2 skrzydła po 90 cm. Razem- 180 cm . Wejście od tarasu
– szerokość drzwi- 136 cm.
Otwieranie drzwi- ręczne
Możliwość wezwania pomocy- dzwonek przy drzwiach wejściowych.

3. Korytarze i windy
Korytarze płaskie, wejście na kondygnacje i zejście stanowią schody bez dostępu wind, podnośników, szerokość przejść- 120 cm.
Szerokość wejść do sal- 120cm
Klamki na wysokości- 115cm

4. Brak procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga osób trzecich.

5. Pomoc można uzyskać u pracownika na holu przy wejściu głównym.
Kontakt telefoniczny: 54 235-24-97

6. Możliwość poprosić o pomoc pracowników niepedagogicznych

7. Na pierwszym poziomie są dostępne toalety oraz umiejscowione 2 szatnie.
Na poziomie drugim są dostępne toalety .

6. Brak dostępności podpisów brajlowskich dla sal, brak wyposażenia w pętle indukcyjne, brak wind i podnośników

7. Zapewniony dojazd komunikacją miejską.

8. Możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

10. Budynek nie posiada wind wewnętrznych celem przemieszczania się na poszczególne kondygnacje. Brak dostosowania toalet .