Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej

Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu Publicznym nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Brak jest transkrypcji opisowej dla niektórych materiałów dźwiękowych
2. Brak napisów do filmów na stronie internetowej.
3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
4. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
7. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
8. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Majewska
 • Koordynator ds. dostępności: Joanna Gonstal
 • E-mail: pp36-wloclawek@wp.pl
 • Telefon: 54 235-24-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej
 • ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek lub Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: pp36-wloclawek@wp.pl
 • Telefon: 54 235-24-97
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dane budynku: Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej
– Adres budynku: Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
– Imię i nazwisko kierownika administracyjnego budynku:

Bożena Majewska – dyrektor
telefon kontaktowy:54 235 24 97
adres e- mail: pp36-wloclawek@wp.pl

2. Wejście do budynku:
Wejście do budynku – wejście główne, zapewniony podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Szerokość drzwi wejściowych – 2 skrzydła po 90 cm. Razem- 180 cm . Wejście od tarasu
– szerokość drzwi- 136 cm.
Otwieranie drzwi- ręczne
Możliwość wezwania pomocy- dzwonek przy drzwiach wejściowych.

3. Korytarze i windy
Korytarze płaskie, wejście na kondygnacje i zejście stanowią schody bez dostępu wind, podnośników, szerokość przejść- 120 cm.
Szerokość wejść do sal- 120cm
Klamki na wysokości- 115cm

4. Brak procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga osób trzecich.

5. Pomoc można uzyskać u pracownika na holu przy wejściu głównym.
Kontakt telefoniczny: 54 235-24-97

6. Możliwość poprosić o pomoc pracowników niepedagogicznych

7. Na pierwszym poziomie są dostępne toalety oraz umiejscowione 2 szatnie.
Na poziomie drugim są dostępne toalety .

6. Brak dostępności podpisów brajlowskich dla sal, brak wyposażenia w pętle indukcyjne, brak wind i podnośników

7. Zapewniony dojazd komunikacją miejską.

8. Możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

10. Budynek nie posiada wind wewnętrznych celem przemieszczania się na poszczególne kondygnacje. Brak dostosowania toalet .

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące: Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Możliwość ze skorzystania z ułatwień dostępu po wybraniu okrągłej ikony w prawym górnym rogu („menu dostępności”)
 • kontrast
 • podświetlenie linków
 • powiększenie tekstów
 • odstępy między tekstami
 • zatrzymanie animacji
 • opcja „przyjazny dla dysleksji”
 • powiększenie kursora
 • podpowiedzi

Procedury

Placówka posiada procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Koordynator ds. dostępności

Imię i nazwisko koordynatora ds. dostępności: Joanna Gonstal
Numer telefonu: 54 235-24-97
Adres e-mail: pp36-wloclawek@wp.pl