Wczesne wspomaganie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie

Zostało ono wprowadzone Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 4 kwietnia 2005 (Dz.U.Nr 68 poz. 587) pedagog2

Od 1 października 2007 r na terenie Przedszkola Publicznego nr 36 we Włocławku funkcjonuje Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Swoją opieką obejmuje dzieci z terenu całego miasta. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest pobudzenie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

logopeda4Po wykryciu nieprawidłowości rozwojowych rodzice kierowani są do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku. Tam po przeprowadzeniu kompleksowych badań diagnostycznych dziecko otrzymuje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z oryginałem opinii przychodzi do Punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i zwraca się z podaniem do Dyrektora placówki o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Dyrektor występuje do organu prowadzącego – Urząd Miasta Wydział Edukacji o przyznanie godzin (maksymalna ilość godzin to 8 w miesiącu) w zależności od stopnia niepełnosprawności, potrzebnych specjalistów oraz wieku dziecka. integracja_sensoryczna (1)

Po otrzymaniu decyzji z Urzędu Miasta, Dyrektor powołuje Zespól Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla danego dziecka z przydziałem specjalistów i godzin.

integracja_sensoryczna (3)W Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Przedszkolu Publicznym nr 36 zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra m.in.: oligofrenopedagodzy, pedagog terapii sensorycznej, rewalidant, tyflopedagog, surdopedagog, logopedzi posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi autystycznymi, psycholog oraz rehabilitant ruchowy. Wszyscy specjaliści podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody i techniki m.in.:  integracja_sensoryczna (2)

Integracja polisensoryczna
Muzykoterapia
Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Arteterapia
Metoda Knilla
Kinezjologia edukacyjna P. Denisona
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Gimnastyka korekcyjna
Elementy metody Symultaniczno – Sekwencyjnej J. Cieszyńskiej
Elementy Metody Behawioralnej
Pedagogika zabawy

    gabinet rehabilitacyjny (1) gabinet rehabilitacyjny (2) gabinet rehabilitacyjny (3) gabinet rehabilitacyjny (4) gabinet rehabilitacyjny (5) logopeda3 logopeda2 sala cwiczen (4) sala cwiczen (3) sala cwiczen (2)